Pic 1

BCC GLEE CLUB

ณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิท-
ยาลัย ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อขับ
ร้องและบรรเลงดนตรีเพลงนมัสการพระเจ้า
(Hymn) ซึ่ง
ต่อมาใช้ชื่อคณะนักร้องประสานเสียงว่า
BCC GLEE
CLUB และมีการพัฒนาดนตรีประเภทต่าง ๆ ตามา โดย
มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

นปี ค.ศ.1988      คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย    ได้ให้การสนับสนุนมากขึ้น
จึงได้ขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น ในนักเรียนระดับประถม
ศึกษา และได้ใช้ชื่อว่า
BCC BOYS' CHOIR  ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของอาจารย์ ดร.จารีต องคะสุวรรณ  ฝึก
สอนโดยอาจารย์ประทิน แสงสว่าง   และอาจารย์บุษบา
ศุกระศร โดยมีอาจารย์เจน สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้อำนวย
การเพลง

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ได้พิจารณาให้คณะนักร้องประสานเสียง มาอยู่ในการดำ-
เนินงานของฝ่ายศาสนกิจ สืบเนื่องจากปัจจุบันดนตรีและ
การร้องเพลงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง    โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น โดยเชิญอาจารย์สถิต สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้
ฝึกซ้อมและอำนวยเพลง  ร่วมกับอาจารย์เจน สุกจงชัย-
พฤกษ์ มีอาจารย์วิภาภรณ์ สุกจงชัยพฤกษ์ เป็นผู้ประสาน
งานและบรรเลงเปียโน

ณะนักร้องประสานเสียงได้ผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียง และ
ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมากมาย อาทิ
คุณชลิต เฟื่องอารมณ์  คุณณัฐ ยนตรรักษ์  คุณปรีชา
สุทธิคำ  และคุณตระการ พันธุม-เลิศรุจี เป็นต้น

ปัจจุบันคณะนักร้องประสานเสียงมีผลงานมากมาย และ
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง    ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงใน
โอกาสสำคัญต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
อาทิ ได้รับเชิญร่วมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครอบ 50
พรรษา ร่วมถวายชัยบรมราชินีนารถเนื่องในวโรกาสครบ
5 รอบ ขับร้องถวายสมเด็จพระจักรพรรดิ์ และสมเด็จพระ-
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน   ร่วม
ขับร้องในโครงการบีซีซีเพื่อสายใจไทย ณ ประเทศสห-
รัฐอเมริกา ขับร้องในงาน "สันติภาพ มิตรภาพ เพื่อวันพรุ่ง
นี้" ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธราณรัฐประชาชนจีน   ร่วม
แสดงคอนเสิร์ต ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฮังการี
และออสเตรเลีย เป็นต้น ล่าสุดได้ร่วมแสดงการขับร้อง-
ประสานเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐประ
ชาชนจีน เมื่อปลายปี พ.ศ.2549 ที่ผ่านมา

ผลงานการขับร้องประสานเสียง

   

 สรุปงานนักร้องประสานเสียง ปีการศึกษา 2559

26  พฤษภาคม  - ขับเสียงประสานวันไหว้ครู (ประถมศึกษา) ณ หอธรรม
2   มิถุนายน     - ขับเสียงประสานวันไหว้ครู (มัธยมศึกษา) ณ หอธรรม
3-4 มิถุนายน    - ขับเสียงประสาน
Concert "Camina Burana"
                            ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
9   มิถุนายน     - ขับเสียงประสาน
"ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
                            ณ หอธรรม
20 สิงหาคม    - ขับเสียงประสานวันครบรอบวันเกิดโรงเรียน ครบรอบ
                           164 ปี ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ
21 สิงหาคม    - ขับเสียงประสาน
Concert "Adoration"
                            ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
23 สิงหาคม    - ขับเสียงประสานนมัสการครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ
                           รอบ 164 ปี (รอบครู) ณ หอธรรม
25 กันยายน    - ขับเสียงประสานนมัสการพระเจ้าครบรอบวันก่อตั้ง       
                            โรงเรียน ครบรอบ 164 ปี ณ คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
19-22 กันยายน - ขับเสียงประสานค่ายนักร้องประสานเสียง
Gleee Club 28-29 กันยายน - ขับเสียงประสาน Boys' Choir ณ ห้อง PTA
พฤศจิกายน   - ขับเสียงประสาน งานถวายอาลัย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
                             9 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
30 พฤศจิกายน  - ขับเสียงประสาน ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย
                              ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก     
2  ธันวาคม      - ขับเสียงประสาน "ต้นไม้ของพ่อ" ณ สนามฟุตบอล
BCC
7 ธันวาคม       - ขับเสียงประสานเปิดนิทรรศการคริสตมาส และเปิดไฟต้น
                            คริสตมาส ณ ลานหน้าอาคารจอห์น เอ เอกิ้น และสนาม
                            ฟุตบอล BCC
19, 21 ธันวาคม  - ขับเสียงประสานอวยพรคริสต์มาส ณ ห้องพักครู
21-22 ธันวาคม  - ขับเสียงประสานอวยพรวันคริสตสมภพ รอบนักเรียน
                             ณ หอธรรม
23 ธันวาคม      - ขับเสียงประสานอวยพรวันคริสตสมภพผู้บริหารโรงเรียน
                             ณ บ้าน อ.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล 
11 กุมภาพันธ์    - ขับเสียงประสานในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.6
                             ณ หอธรรม
20 กุมภาพันธ์    - ขับเสียงประสานวันแห่งความทรงจำ ณ ชั้น 11
                             อาคารจอห์น เอ เอกิ้น
18 มีนาคม       - ขับเสียงประสานงานมอบรางวัลศิษย์เก่าที่ทำชื่อเสียง
                                ให้กับประเทศชาติ ณ หอธรรม
27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 60
                          - ขับเสียงประสานโครงการแข่งขันประสานเสียง
                           "Venezia in Musica 2017" ณ ประเทศอิตาลี

   

   

   

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประถมศึกษา ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง
BCC Boys' Choir ได้ส่งตัวแทนนักร้อง 10 คน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการเข้าร่วมการประกวด ขับร้องเพลงชาติ ในโครงการ
"ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
จัดโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
และได้เป็นตัวแทนเขตการศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

 Add  


ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง
"Christmas Carol Contest 2008" ณ ห้างฯสยามพารากอน
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551

Add  

 

 

Pic 3

พันธกิจในต่างแดน
(เซี่ยงไฮ้ - ฮ่องกง)